ਤਾਜ਼ਾ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੁਹਰ ਖੇਤਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੈਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਹੁਣੇ ਲਾਗੂ ਕਰੋ! ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ।

ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ / ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਸਥਾਈ ਨੌਕਰੀਆਂ